Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Beden ve ruh sağlığınız gibi özel yaşamınızın gizliliği de bize emanet.

Giriş

Reviv Sağlık Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. (“REVIV TÜRKİYE”) olarak mahremiyetinize saygı duyuyoruz ve bizimle paylaştığınız kişisel bilgileri korumayı taahhüt ediyoruz.

Bu doğrultuda, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”), kullanıcıların kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Çerez politikası işbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır.

İşbu Politika’nın amacı, REVIV TÜRKİYE tarafından işletilmekte olan www.revivme.com.tr internet websitesinin (“Websitesi”) işletilmesi sırasında Websitesi kullanıcıları (“Kullanıcı”) tarafından REVIV TÜRKİYE ile paylaşılan veya REVIV TÜRKİYE’nin, Kullanıcı’nın Websitesi’ni kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin işlenmesi ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

1. İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir. İşbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi, ad ve soyad, e-posta adresi, ev, posta veya diğer fiziksel adres ve diğer iletişim bilgilerini içermektedir.

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Yukarıda sayılı kişisel veriler, Kullanıcı tarafından sunulması talep edilen hizmet, ürün veya bir işlemin gerçekleştirmesine yönelik müşteri profilinin oluşturulması, randevu kaydının alınması, REVIV TÜRKİYE nezdinde müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, müşterilerin özel fırsat ve kampanyalardan yararlandırılması ve buna ilişkin müşterilere bilgilendirme yapılması ile REVIV TÜRKİYE bünyesinde gerekli kayıtların tutulması amaçlarıyla işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

REVIV TÜRKİYE, Kullanıcı’ya ait kişisel verileri, işbu Politika ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için alt bayiler, hukuk büroları, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde REVIV TÜRKİYE’nin üst kuruluşu, bir Büyük Britanya şirketi olan REVIV Global LTD., kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun’un 9. maddesinde işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kullanıcılara ait kişisel veriler, Websitesi üzerinden elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda REVIV TÜRKİYE olarak sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda REVIV TÜRKİYE’nin sözleşme ve Kanun’dan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Saklanması

Kullanıcılardan, Websitesi üzerinden elektronik ortamda toplanan kişisel veriler, yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmektedir. Muhafaza edilen veriler, verinin işlenmesindeki amaç ortadan kalktıktan sona silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

6. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

REVIV TÜRKİYE, Kullanıcılardan toplanan kişisel verilere yetkisiz erişim, bilgilerin kaybedilmesi, hatalı kullanım, ifşa, değiştirilme veya izinsiz imha edilmesine karşı gerekli tüm teknik ve idari önlemleri almakla yükümlüdür. REVIV TÜRKİYE, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Kanun’dan doğan tüm önlemleri almış olmasına karşın, öngöremeyeceği ve engelleyemeceği siber saldırı, veri kayıt sisteminin çökmesi, deprem, sel, yangın vb. mücbir sebeplerden dolayı sunucularının ağır tahrip olması gibi hallerden dolayı veri sahiplerinin uğradığı zararlardan sorumlu tutulamayacaktır.

7. Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Tutulması

Kanun’un 4. Maddesi gereğince REVIV TÜRKİYE, Kullanıcılardan topladığı kişisel verileri doğru ve güncel olarak tutmakla yükümlüdür. Kullanıcıların, Websitesi üzerinden elektronik ortamda REVIV TÜRKİYE’ye vermiş olduğu kişisel verilerin doğru ve güncel olmamasından dolayı doğacak tüm sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. REVIV TÜRKİYE’nin işlemiş olduğu kişisel veriler ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeler, Kullanıcılar tarafından REVIV TÜRKİYE’ye elektronik ortamda ulaştırılacak başvuru vasıtasıyla gerçekleştirilebilecektir.

8. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’dan Doğan Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

• Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından kişisel veri sahibinin kimliğini tespite yarar bilgiler ile birlikte talep edilen hakka yönelik açıklamaları içeren ıslak imzalı talep belgesinin aşağıda yer alan adrese bizzat elden iletilebilir, noter kanalıyla, iadeli taahhütlü mektupla ya da Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderilebilir veya ilgili talep aşağıda yer alan e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilecektir. REVIV TÜRKİYE, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. REVIV TÜRKİYE’nin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

9. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde [263887-5] sicil numarasıyla kayıtlı, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferkoo Apt. No:175/7 Şişli İstanbul adresinde mukim Reviv Sağlık Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti., Kanun kapsamında Veri Sorumlusu’dur.

10. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında Yapılacak Değişiklikler

REVIV TÜRKİYE’nin işbu Politika metninde değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Politika metni güncellendiğinde Websitesinde duyurulacaktır. Politika metninde yapılacak değişiklikler ve güncel Politika metni REVIV TÜRKİYE Websitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanacaktır. Bu sebepten ötürü başta Başvuru Sahipleri olmak üzere REVIV TÜRKİYE tarafından kişisel verileri işlenen herkesin işbu Politika metnini periyodik olarak gözden geçirmesi önerilmektedir.

11. Ticari Elektronik İletiler

Kabul edilmiş olması halinde REVIV TÜRKİYE tarafından Kullanıcılara doğrudan pazarlama yöntemleriyle (ör. Telefon, e-posta, SMS, sosyal ağlar, posta) REVIV TÜRKİYE’nin ürün, hizmet ve kampanyalarına ilişkin güncellemeler ve teklifler sunulabilecektir.

Bu çerçevede REVIV TÜRKİYE’nin ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi, Kullanıcıların isteklerine uygun hale getirilmesi; fiyatların belirlenmesi ve Kullanıcıların ilgisini çekebilecek indirimler sunulabilmesine yardımcı olmak amacıyla REVIV TÜRKİYE’ye verilmiş olan ilgili kişisel veriler kullanılabilecektir.

E-posta, mesaj ya da diğer doğrudan pazarlama faaliyetleri kapsamında Kullanıcılar ile iletişime geçildiğinde Kullanıcı’ya daima “ayrılma” seçeneği sunulur. Kullanıcılar, herhangi bir zamanda REVIV TÜRKİYE ile iletişime geçerek iletişim tercihlerini değiştirme hakkına sahiptir.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar talep tarihinden tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel veriler REVIV TÜRKİYE tarafından veya Kullanıcı’nın talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

12. Kullanıcıların IP Adres Bilgileri

Websitesinin hangi bölümlerinin ziyaret edildiği ve orada ne kadar zaman geçirildiği konusunda bilgi edinmek amacıyla Kullanıcıların IP adresleri (Kullanıcı’ya ait bilgisayarın internet adresi) REVIV TÜRKİYE tarafından kaydedilmektedir. Ancak, Kullanıcı tarafından REVIV TÜRKİYE sistemine kaydolunmadığı sürece ilgili IP adresi herhangi bir kişisel bilgi ile ilişkilendirilmemektedir. Diğer birçok ticari internet sitesi gibi, REVIV TÜRKİYE de Kullanıcıların Websitesini nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplamak veya bir pazarlama e-postasının okuduğu bilgisini kaydetmek için “çerez” (cookie) ve diğer HTML araçları gibi standart teknolojileri kullanabilir. Kullanıcıların kişisel verileri ancak Kullanıcı tarafından online randevu rezervasyon formunun doldurulması halinde işlenmektedir.

13. Çerezlerin kullanımı

Reviv Sağlık Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. (veri sorumlusu) tarafından, Kullanıcıların Websitesinden güvenli ve eksiksiz şekilde yararlanmalarını sağlamak, Kullanıcının uygulama ara yüzünde özelleştirebildiği tercihlerini depolamak ve Kullanıcı deneyimini geliştirmek, istatistik bilgilerini derlemek ve ziyaretçilerin gizliliğini korumak için çeşitli çerez veri dosyaları kullanılmaktadır. Veri sorumlusu sıfatıyla, çerezler vasıtasıyla kişisel veriler toplanmaktadır.

Kullanıcılar tarafından Websitesi ziyaret edildiğinde, çerezlerin işbu Politika metni ile uyumlu bir şekilde çalışmasına onay verilmektedir. Websitesinde çerezlerin devre dışı bırakılmasını tercih edilirse, Kullanıcının tarayıcısının ayarlarında düzenleme yapması mümkündür. Bununla birlikte tarayıcı çerezlerin kullanılmaması Websitesindeki kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkileyebilir. Kalıcı veya oturum çerezlerinin kullanılmaması durumunda Websitesinin bazı bileşenleri eksik olacak şekilde, sınırlı erişim olanaklarıyla görüntülemeye devam edilebilecektir. Websitesinden tam anlamıyla yararlanmak için çerezlere izin verilmesi önerilir.

Veri sorumlusu, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (Kanun) 5/2. maddesinde belirtilen şartları (hukuki sebepler) karşılamak şartıyla veya veri sahibinin açık rızası ile çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verileri işleyebilir.

REVIV TÜRKİYE, veri sorumlusu olarak, Websitesinde kullanılan çerezleri yürürlükten kaldırabilir, türlerini veya işlevlerini değiştirebilir.

Websitesinde kullanılan çerezler:

• Görsel Tercih Çerezleri : Kullanıcı davranış ve seçimlerine göre kişiselleştirilmiş içerik ve deneyim sunmak amacıyla kullanılırlar.

• İstatistik Çerezleri : Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve uygulama istatistiklerini belirlemek için kullanılırlar.

Bizimle İletişime Geçin

Gizlilik Politikası veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, bize aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:

İletişim adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferkoo Apt. No:175/7 Şişli İstanbul

E-posta : [istanbul@revivme.com.tr]